×
 

Hoppa till innehållet

Kamerabevakning

Här finns information om kamerabevakning på skolan.

Information om kamerabevakning

Du som besöker skolan har rätt att få information om hur huvudmannen/skolan behandlar personuppgifter med anledningen av skolans kamerabevakning. Vissa av skolans utrymmen bevakas med hjälp av bevakningskameror. På de områden där skolan kamerabevakar finns skyltar som informerar om att området är kamerabevakat. Ifall du rör dig inom det området, kommer du att synas på skolans bevakningsmonitorer.

Den som är ansvarig för kameraövervakningen på NTI Kronhus är huvudmannen, alltså NTI Macro AB. Huvudmannen är därmed också personuppgiftsansvarig.

Syftet med bevakningen i skolans lokaler är att skydda elever mot stöld, kränkande behandling och våld, samt skydda skolans dyra utrustning. Skolan har rätt att behandla och bevara bilder som spelas in via bevakningskamerorna. Bildmaterialet sparas som huvudregel i fyra (4) dagar, men kan sparas under en längre period beroende på ändamålet med materialet.

Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning. Skolan har ett intresse av att förebygga, och motverka brottslighet samt främja trygghet och säkerhet och förhindra kränkande behandling.

Inspelat material förvaras på särskilt datalagringsmedia i kamerabevakningsutrustningen. Behörighet att få tillgång till materialet är begränsad. Materialet hanteras med sekretess i enlighet med 22 § kamerabevakningslagen. Skolan kan lämna ut materialet till polisen om det föreligger misstanke om brott.

Du har rätt att begära att få veta om skolan behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag mer än en gång per år kan skolan komma att avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du har även bland annat rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Om du begär rättelse, radering, invänder mot behandlingen eller begär begränsning av den kommer skolan att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte. Läs mer på trygg.academedia.se om hur AcadeMedia hanterar personuppgifter.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen. Om du anser att skolan har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Du kan komma i kontakt med Datainspektionen via epost: datainspektionen@datainspektionen.se. Du kan även ringa dem på 08-657 61 00 eller nå dem per post på adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Om du har frågor när det gäller skolans personuppgiftsbehandling kan vända dig till skolans dataskyddsombud dataskydd.gymnasiet@academedia.se.

Har du frågor?

Höra av dig till oss så hjälper vi dig.